Hyvinvointia elämään

Suur´ on taiteen valtakunta, mahtuu sinne maailmat, mahtuu nuoret, mahtuu vanhat, mahtuu köyhät, rikkahat, mahtuu kaikki onnen osat, riemu, murhe, kevät, syys, yksi vaan ei sinne sovi: sydän ahdas, itsekkyys.

Eino Leino, 1904, Proloogi
Kulttuuria ja taidetta palvelukoteihin

Ideoita ja inspiraatiota

Sivusto kokoaa yhteen Kontukodeissa toteutetun kulttuuri- ja taidetoiminnan antia. Sivustolta löytyy tietoa, toimintamalleja, palveluntuottajia ja linkkejä, joista voi napata ideoita monipuoliseen kulttuuritoimintaan. Sivustolle on koottu yhteen kodeissa kulttuuri- ja taidetoimintaa järjestäneitä tahoja.

Taide- ja kulttuuritoiminta kontukodissa

Kulttuurikodissa kulttuuri tarkoittaa arkipäivän hyvää elämää luovia kulttuurisia tapoja ja arjen yläpuolelle nousevia kulttuurisia elämyksiä. Kulttuurikodissa kulttuuri on taide- ja harrastustoimintaa, jossa on edustettuna laajasti erilaiset mieltymykset ja tavat. Kulttuuria ovat kaikki taidemuodot musiikista kirjallisuuteen, teatterista kuvataiteisiin tanssiin ja luovaan liikuntaan. Yhtälailla kulttuuria edustavat luonto, käsityöt, urheilu, ruoka, sauna, viihde, pelit ja oma luova tekeminen. Kulttuurikodissa iloa tuovat vaihtuvat taide- ja käsityönäyttelyt, musiikkiesitykset, tanssinäytökset ja teatterikiertueet.

Kulttuurikodissa kulttuuria voi siis olla vierailu sinfoniaorkesterin konserttiin tai pyörähtely tanssilattialla discohittien tahtiin! Kulttuurikodissa silitellään kissoja, pelataan petankia ja tehdään puukäsitöitä, kalastetaan, bingoillaan, kasvatetaan pelargonioita ja karautetaan kaupunkikierrokselle vaikka moottoripyörällä! Tutustu Kontukodin asukkaiden arjen ja juhlan kulttuuriin facebook-sivujen kautta.

Kulttuurikodin toimintamalli

Kulttuurikodin toimintamallissa kulttuuri ja taide ovat luonnollinen osa elämää. Toimintamallin ytimessä tunnustetaan kulttuurin arvon hyvän elämän lähteenä: kyse on yksilöiden ja heidän muodostamansa yhteisön elämänlaadusta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Kulttuurikodissa jokainen voi olla kulttuurin tekijä, kokija, näkijä ja välittäjä. Yksilöt tulevat kulttuurin äärelle sellaisena kuin ovat. Kaikki tasavertaisina. Kulttuurikodin asukkaat saavat voimavaralähtöisesti tarvitsemansa tuen yksilöllisten kykyjensä ilmaisuun. Kulttuuritoiminta tukee yksilön persoonaa ja elämänhallintaa elämänkaaren eri vaiheissa. Toimintamalliin perustana on laaja yksilön elämänkaaren, kulttuuristen mieltymysten ja totutun kulttuurisen toiminnan kartoitus. Tähän tarkoitukseen käytössämme on menetelmiä, joita kehitämme jatkuvasti. 

Toimintamallissa kulttuuri rakentaa yhteisöllisyyttä. Kaikkia yhteisön jäseniä: asukkaita, ohjaajia ja omaisia kannustetaan taitojen ja tietojen välittämiseen, jakamiseen ja jalostamiseen. Ohjaajia on koulutettu taiteen avulla tapahtuvaan kohtaamiseen ja soveltavan taiteen menetelmiin. Kulttuurikodissa kulttuuri ja taide avaavat mahdollisuuksia tulla tutuiksi toisillemme ja ymmärtää toinen toisiamme. Kulttuurikodin kokemukset ovat väylä vuorovaikutukseen, tunteisiin ja keskinäiseen hyväksyntään

Kontukodin kulttuurihankkeita

Kontukoti toteutti yhdessä Taiken kanssa kulttuurikoti -hankkeen ja osallistui Taiteen Edistämiskeskuksen 100 minuuttia taidetta – kampanjaan vuonna 2019. Hankkeen tavoitteena oli luoda kulttuutikoti -toimintamalli, varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja juurruttaa harrastus- ja kulttuuritoiminta osaksi jokaisen ryhmäkodin elämää. Kampanjassa kiinnitettiin erityishuomiota ihmisiin, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta osallistumiseen. Heillä tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus olla taiteen ja kulttuurin äärellä. Kampanjan taustalla oli Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhteydessä laadittu suositus, jonka mukaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Tutustu tästä kampanjaan. Osallistuminen 100 minuuttia taidetta – kampanjaan vahvisti Kontukodin näkemystä siitä, että kulttuuritoiminta on olennainen osa hoivatyötä, jossa yksilön kaikki perusoikeudet toteutuvat. 

Ikäopisto-hanke toi osallistavaa taide- ja kulttuuritoimintaa Koukkuniemen alueen ryhmäkoteihin vuonna 2018. Ikäopisto toteutettiin yhteistyössä Taiteen Edistämiskeskuksen ja Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelulinjan ja vapaa-aikapalveluiden kanssa. Hanke sai Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustusten. Kontukoti organisoi toiminnan, jossa alueen ryhmäkodeissa toteutettiin eri taiteenlajien työpajoja: kuvataidetta, sanataidetta, kädentaitoja musiikkia ja luovaa liikuntaa. Työpajat suunnittelivat ja toteuttivat soveltavan taiteen menetelmiä kehittäneet ammattitaiteilijat yhteistyössä hankkeessa työskennelleen kulttuurisen hoivatyön ammattilaisen kanssa. Lue lisää Ikäopiston tavoitteista ja toiminnasta täältä.

Kontukoti on toteuttanut asukkaidensa unelmia Unelmatehdas-toiminnan kautta. Unelmatehdas on tamperelaisen Arvokas Vanhuus ry:n organisoimaa toimintaa, jossa luodaan hyvää elämää toteuttamalla ikäihmisten unelmia. Toiminnalla pyritään tukemaan ikäihmisten mahdollisuuksia mielekkääseen ja oman arvojen mukaiseen elämään niissäkin elämänkaaren vaiheissa, joissa omat edellytykset ovat heikentyneet. Tutustu Unelmatehtaan toimintaan ja tule mukaan! 

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

Kulttuurin laaja-alainen vaikuttavuus yksilö, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille on noussut laajasti esille. On kiinnitetty huomiota siihen, että jokaisella on oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan. Väestön ikääntyminen on nostanut erityiseen huomioon kulttuurisen vanhustyön, sekä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset osana hoivapalveluita. Erityistä huomiota on kiinnitetty ja tulisi jatkossakin kiinnittää ryhmiin, joiden mahdollisuuden hakeutua taide- ja kulttuuritoiminnan pariin ovat rajoitetut. Kulttuurinen vanhustyö onkin tärkeä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja yhtäläisten perusoikeuksien turvaamista.

Pirkanmaalla on laadittu alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma vuonna 2017. Suunnitelma on osa alueellista terveyden edistämisen kokonaisuutta. Suunnitelman ovat laatineet ja sen toimeenpanoa tukevat ja koordinoivat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Taiteen edistämiskeskus. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tarkoitus on tukea eri väestöryhmien osallisuutta ja toimijuutta. Suunnitelma sisältää mm. toimenpide-ehdotuksia kohderyhmittäin, joista eräs huomioitu kohderyhmä ovat erikoissairaahoidon ja ympärivuorokautisen hoiva- ja asumispalvelun piirissä olevat pirkanmaalaiset.

Tutustu Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan täältä!

Yhteistyökumppaneitamme vuosien varrelta

Taito Pirkanmaa - kuvataide ja kädentaidot

Taito Pirkanmaa ry tarjoaa palvelukoteihin kädentaitoihin ja taideilmaisuun pohjautuvaa toimintaa, jonka kesto voidaan määrittää sopimuksen mukaan. Käsityöpajan tavoitteena on luoda turvallinen ja mukava yhdessäolon tila, jossa voi ilmaista itseään omia vahvuuksia hyödyntäen ja muistoista motivoituen. Käsityön ja taiteen tekniikat voivat tarjota kanavan itseilmaisuun ja virkistää mieltä.

Hinta

Esittelemme mielellämme toimintaamme ja teemme tarjouksen teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Yhteystiedot

Puh. 050 496 1121 verkaranta@taitopirkanmaa.fi  www.taitopirkanmaa.fi/Taitokeskukset/Verkaranta

Tampereen
taidekasvatus ry

Tampereen taidekasvatus ry. on vuodesta 2008 asti toiminut yhdistys, joka tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tehdä ja kokea taidetta. Olemme kiinnostuneita tutkimaan taiteen ja taidekasvatuksen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme ennakkoluulottomasti ja kriittisesti eri taiteenalojen kautta sekä kehittämään kulttuuri- ja taidelähtöisiä toimintamalleja räätälöidysti eri kohderyhmille yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa

Työntekijämme koostuvat taiteen ja taidekasvatuksen ammattilaisista.

Uskomme, että taiteen tekeminen ja kokeminen ovat mahdollisuus avoimeen kohtaamiseen ja keskusteluun. Taide voi tarjota mahdollisuuden ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan ja samalla käsitellä maailmassa tapahtuvia asioita ja ilmiöitä – ikään ja sukupuoleen katsomatta. Liian usein uskotaan, että taide kuuluu vain jollekin rajatulle ihmisryhmälle, mikä ei mielestämme ole, eikä ainakaan saisi olla, totta. Haluamme kannustaa ihmisiä positiiviseen vuoropuheluun.

Esimerkkejä ikäihmisille ja palvelutaloille tarjottavasta toiminnasta:
– Ikäsirkus ja muut sosiaalisen sirkuksen työpajat ja projektit
– Seniorikuoro musiikkityöpajat ja projektit
– Senioriteatteritoiminta ja muut teatteri, esine- ja nukketeatteri, varjoteatteri
– Liike-ilmaisu ja tanssi (tanssi-innostaminen®)
– Kuvataidetyöskentely ja museopedagogiset kokonaisuudet
– Konsertit ja eri tyyppiset esitykset
– Henkilöstökoulutukset ja TyHy-päivät
– Soveltavan taiteen ja taiteilija-kehittäjähankkeet (kulttuurinen toiminta, yhteisöllisyyden kehittäminen, sosiokulttuurinen innostaminen, tunnustuksen pedagogia)
– Ylisukupolvinen kulttuurityö

Hinta

Toiminta räätälöidään aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Pyydä tarjous!

Yhteystiedot

Jarmo Skön
Puh. 044 501 5939  www.tampereentaidekasvatus.fi

Museopalvelut - Taite Konkarit

Konkarit tuo museopalveluja ikäihmisten lähelle vanhainkoteihin, palvelukeskuksiin, päiväkeskuksiin ja korttelikerhoihin. Konkarit-toiminnassa matkataan menneestä nykyisyyteen valokuvien, esineiden, taiteen ja tarinoiden innostamina. Toiminnan lähtökohtia ovat ikäihmisten elämäntilanteet ja museokokoelmien kekseliäs käyttö.

Museopakettien lainauspalvelu. Lainaa ilmaiseksi museopaketti ja toteuta antoisa ryhmätuokio. Helppokäyttöisten museopakettien valokuvat, esineet ja äänet kannustavat keskusteluun ja muisteluun ikäihmisten ryhmätuokioissa. Aineistot voivat olla myös taidetuokioiden inspiraationa. Museopaketteja on useita erilaisia. Tutustu pakettien sisältöön lataamalla esite Konkarit-sivustolta www.tampere.fi/taite/konkarit

Lainaamiseen liittyvät yksityiskohdat (lainan ajankohta ja pituus, paketin nouto- ja palautusajankohta) sovitaan erikseen. Lainauspalvelu on Tampereen museopalveluiden toimintaa ikäihmisille ja palvelua ylläpitää Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE

Hinta

Ilmainen

Yhteystiedot

Museolehtori Lila Heinola, Konkarit – ikäihmisten museopalveluja, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE
puh. 040 806 3079.
lila.heinola@tampere.fi

www.tampere.fi/taite/konkarit

Sanataideyhdistys Yöstäjä

Sanataideyhdistys Yöstäjä on Tampereella ja koko Pirkanmaan alueella toimiva sanataidekasvatuksen ja kirjallisuusalan ammattilaisten yhdistys. Teemme sanataidetta kaikenikäisten kanssa ja kehitämme sanataidekasvatuksen sisältöjä ja tunnettavuutta. Tavoitteemme on, että sanataidekasvatus olisi jokaisen oikeus, sillä vahvat lukemisen ja kirjoittamisen taidot rakentavat tien tasapainoiseen tulevaisuuteen.”

Makumuistoja

Makumuistoja-sanataidepajoissa herätellään aistit ja muistot ruokatarinoiden avulla. Mitkä olivat lapsuutesi lempiruokia tai ihmeellisiä uutuuksia? Kuka teillä kokkasi? Miten lempiruokasi valmistetaan? Valmiiden tekstien, kuvien ja yhdessä muistelemisen avulla kootaan ryhmän ruokamuistot ja reseptit talteen myöhemminkin tutkittaviksi. Ruokamuistot tuovat esiin osallistujien historiaa ja herättelevät aisteja.

Makumuistoja-paja sopii esimerkiksi muistisairaiden ryhmälle, eikä se vaadi osallistujilta kirjoittamista. Paja on mukautettavissa erilaisille kohderyhmille. Kesto 3 x 45-60 min. Hinta 400 € + alv 24%.

Sanojen voimalla

Miten sanoittaa erilaiset tunteet? Sanojen voimalla -pajassa tutkitaan mielikuvia ja kielikuvia lempeästi ja voimauttavasti. Tavoitteena on löytää sanataiteen keinoin uusia tapoja puhua vaikkapa ilosta, surusta tai yksinäisyydestä ja sitä kautta ymmärtää sekä itseä että toisia paremmin.

Paja sopii esimerkiksi työyhteisöille tai harrastusporukoille. Kesto 120 min. Hinta 200 € + alv 24%.

Runokorttipaja 
Pajassa askarrellaan kortteja, jotka koristellaan kauniilla kielikuvilla. Valmiiden sanojen ja kuvien avulla syntyy kortteihin pieniä runoja vaikkapa luonnosta, joulusta tai kesästä. Tässä pajassa jokainen osaa runoilla! Korttien askartelu edellyttää hiukan sorminäppäryyttä; sanataideohjaajat avustavat tarvittaessa. Paja voidaan järjestää myös esimerkiksi tapahtuman yhteydessä nonstop-pajana, jossa osallistujat voivat viipyä heille sopivan ajan.

Kaksi ohjaajaa, kesto 60 min. Hinta 200 € + alv 24%. Askartelumateriaalit sisältyvät hintaan.

Ennen – nyt – tulevaisuudessa

Sanataidepajassa pysähdytään tuokioksi niin menneen, nykyisyyden kuin tulevaisuuden äärelle. Mitä tapahtuu nyt, mitä on tapahtunut, mitä pitäisi tapahtua? Pajassa voidaan keskittyä kunkin osallistujan omaan elämäntarinaan tai pohtia esimerkiksi työyhteisön tai yhdistyksen asioita yhdessä sanataiteen keinoin. Runon ja proosan keinot tuovat uusia näkökulmia, ja kannustavassa ilmapiirissä ryhmäläiset rohkaistuvat kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja tutkimaan valintojaan ja toiveitaan. Aiempaa sanataidekokemusta ei tarvita.

Kesto vähintään 2 h. Hinta alkaen 200 € + alv 24%.

Hinta

Erilaisia 1-3 kerran työpajasarjoja 200 – 400 € + alv 24 %. Kysy lisää!

Yhteystiedot

Puh. 045 134 0878
posti@yostaja.fi
https://yostaja.fi

Haaremin Helmet

Haaremin Helmet on senioritanssiryhmä, joka esittää itämaista tanssia värikkäissä vaatteissa ja hymy huulilla.

Haaremin Helmet järjestää palvelukoteihin tanssituokioita, joiden pituus voi vaihdella sopimuksen, mukaan muutamasta tanssista 45 minuuttiin. Ohjelman lopuksi tilanteen mukaan pyydetään yleisöä osallistumaan viimeiseen, helppoon tanssiin. 

Hinta

50 €

Yhteystiedot

Ulla Merikoski
Puh. 050 541 4313

Musiikkerit

Musiikkerit Keijo Kuivanen ja Vesa Tuomi esittävät lauluja suomifilmeistä. Lisäksi ohjelmistossa on muita ohjlemavaihtoehtoja kultaisesta nuoruudesta isänmäällisiin lauluihin. Ohjelmia voidaan muunnella tarpeen mukaan.

SUOMALAISIA ELOKUVASÄVELIÄ: Keijo Kuivanen Laulu , Vesa Tuomi säestys

1. AALLOKKO KUTSUU Elok. Meidän poikamme merellä 1933
2. ELON MAININGIT Kolme laulua Elok. Jääkärin Morsian
KUN NÄIN MÄ SUN
VIINI LAULU NAISET
3. KATUPOIKIEN LAULU Elok. Onnellinen ministeri 1941
4. KULKURIN VALSSI Elok. Kulkurin valssi 1941
5. ROMANSSI Elok. Katariina ja Munkkiniemen kreivi 1943
6. LAULAVA SYDÄN Elok. Laulava sydän 1948
7. KAUNIS VEERA Elok. Balladi Saimaalta 1950
8. KÖYHÄ LAULAJA Elok. Köyhä laulaja 1950
9. MUHOKSEN MIMMI Elok. Muhoksen Mimmi 1952
10. ME TULEMME TAAS Elok. Me tulemme taas 1953
11. ROVANIEMEN MARKKINOILLA Elok. Rovaniem.markk. 1953
12. KAKSI VANHAA TUKKIJÄTKÄÄ Elok. Kaksi vanhaa tukkij. 1954
13. SINUA SINUA RAKASTAN Elok. Asfalttilampaat 1968
14. BALLADI ELOKUVASTA KLAANI Elok. Klaani 1984
Ylim.jos tarv. REPPU JA REISSUMIES Elok. Rovan. markkinoilla 1953

Enc. Kalle Aaltonen ja Akselin ja Elinan häävalssi

Hinta

160 €

Yhteystiedot

Keijo Kuivanen puh. 040 506 1778

Duo Marabe

Duo Marabe soittaa pääasiassa vanhaa tanssimusiikkia. Duo Marabe tanssittaa, konsertoi ja laulattaa kuulijoita. (yli 100 kpl laulukirjoja mukana.) Laulusta vastaa Raili Alenius ja haitaria soittaa Matti Arajärvi.

Hinta

Tampereen seudulla 100€ asiakkaan toivomuksesta 0,5-2 tuntia.

Yhteystiedot
Matti Arajärvi Puh. 0504669412 matti.j.arajarvi@gmail.com

Uulun Liikkuva kulttuurikeskus

Tamperelainen Uulun Liikkuva kulttuurikeskus toteuttaa kaiken ikäisille ihmisille sopivaa osallistavaa kulttuuritoimintaa konserttien, koulutusten ja työpajojen kautta. 

Uulu tuottaa vuosittain noin 850 konserttia/työpajaa/koulutusta/muuta toimintoa noin 90 kunnan alueella. Toiminnasta noin 20% suuntautuu ikäihmisille/muille erityisryhmille, ja toteutetaan pitkälti tilaajien toiveiden mukaan.

1) Konsertit, joissa kuulijat pääsevät mukaan kokeilemaan maailman eri kulttuurien perinnesoittimia, laulamaan, rytmittämään ja liikkumaan, jokainen oman kykynsä tai jaksamisensa mukaan. Toiminta sopii myös vuodepotilaille. Konserttien kesto on 45 minuuttia tai sopimuksen mukaan, paikalla on yleensä duo. 

2) Sävellystyöpajat, joissa ikäihmiset pääsevät tekemään ryhmässä omia kappaleita muusikoiden kanssa. Sävellyspajojen kesto on sopimuksen tai tarpeen mukaan 2-5 x 45 min työpaja. Valmis kappale äänitetään ja se jää CDn muodossa palvelutalolle. 

3) Ylisukupolviset kokonaisuudet

Uulu toteuttaa vuosittain myös konsertteja, työpajoja ja muskareita, joissa lapsiryhm(i)ä tuodaan palvelutaloon osallistumaan ikäihmisten kanssa samaan toimintaan. Kokonaisuuksia on kertaluontoisista tapaamisista tai periodeista aina jatkuviin esim. kuukausittain toistuviin tapaamisiin saakka. 

Hinta

Konserttien perustaksa on 300e+alv kulloisenkin vuoden alv-kannan mukaan. Jos olemme Tampereen ulkopuolella, hintoihin lisätään matkat. Biisipajat ja muu toiminta hinnoitellaan aina erikseen keston ja muun tarpeen mukaan. 

Yhteystiedot
Henna Leisiö Puh. 0445245693
henna@uulu.fi
www.uulu.fi

Marja-Leena
Puronniemi

Marja-Leena Puronniemen osaamisalue on erityisesti moniaistinen kuvataide. Hän ohjaa kuvataidepajoja. Marja-Leenalla on luokanopettaja/kuvataideopettajakoulutus.

Pajoissa lauletaan, muistellaan, tehdään kehollisia harjoituksia/leikkejä ja työskennellään kuvataiteen keinoin. Tekniikoita ovat maalaus, painaminen, sekatekniikka ja luonnonmateriaali. Kuvataidepajoissa on tutkittu myös taidekuvia, joita voidaan käyttää oman työskentelyn osana. Työskentelyn teemat ovat luonnosta, omasta elämänpiiristä tai lähiympäristöstä.

Hinta

70-80€/tunti, sis. valmistelutyön

Yhteystiedot

Marja-Leena Puronniemi puh.040 575 0657 marja.puronniemi@gmail.com

Tampereen flamencoyhdistys
Pirkanopisto - erilaisia näyttelyjä
Trubaduuri Jukka Häkkilä
Huomio!

Vuosien aikana meillä on esiintynyt moni ja vielä useampi vieraillut erilaisissa hankkeissa ja tapahtumissa. Mikäli unohduit listalta tai haluat yhteistyöhön ja listalle, niin laita meille viestillä haluamasi tiedot osoitteeseen kontu@kontukoti.fi

Kontukotien kulttuuriyhteyshenkilöt
Kontu Toukola

Kulttuuriohjaaja Marjo Siltanen
puh. 050 514 9695
marjo.siltanen@kontukoti.fi

Kontu Satama
Kulttuuriohjaaja Iiwo Ahola
puh. 050 476 4867
iiwo.ahola@kontukoti.fi
Laatujohtaja

Arja-Riikka Kataja 
puh. 050 363 5762 
arja-riikka.kataja@kontukoti.fi

”Kyllä on tullut tehtyä ja koettua kaikenlaista!”

Pullapuppua ja leipäressua -ruokamuistokirjan vie makumatkalle, joka saa veden kielelle! Sanataidetyöpajoissa muisteltiin monenlaisia maistuvia hetkiä elämän varrelta. Muistoista kootusta ruokamuistokirjasta voit lukea maukkaimman kaalikäärylereseptin, saat tietää, mitä lapset ostivat löydettyään 20 markan setelin, mikä maistuu ihanimmalta ruisleivän kanssa ja miten estää puuroa kiehumasta pohjaan? Makumuistot vievät pikkupiian eväshetkeen, karkureissulle Viikinsaareen ja kesäillan tanssireissuille! Ruokamuistokirja on Ikäopiston sanataidetyöpajan antia. Sanataidetyöpajan toteuttivat sanataideyhdistys Yöstäjän sanataidekasvattajat Paula Tanner ja Piia Haanpää syksyllä 2018.
Taikusydän

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Taikusydän kokoaa tietopankkiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tietoa, julkaisuja, käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja. Lisäksi Taikusydän viestii kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista asioista, tutkimuksesta, hankkeista sekä toimijoista ja tekee alan tutkimusta tunnetummaksi. Taikusydämen sivuilta löytyy tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.

Vahvike

Vahvike on Vanhustyön keskusliiton ylläpitämä avoin, maksuton ja pysyvä aineistopankki iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja viriketoiminnan tukemiseen mm. palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Vahvike sisältää toimintaideoita ja hankkeiden tuloksia: muisteluaineistoja, kognitiivisia harjoitusmateriaaleja, kuvapankin, vuodenkiertoon liittyviä materiaaleja, vuorovaikutusta stimuloivia korttisarjoja, tulostettavia ohjeita ja kirjallisuutta.

Virtuaalitodellisuus vie metsään, omalle mökille tai vaikka maailman ääriin

VR ei korvaa todellisia elämyksiä, mutta arjen lisämausteena se tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Miltä kuulostaisi jääkiekkopeli, taidenäyttely, auringonlasku rakkaan mökkilaiturin nokassa tai piipahdus kotikulmille, jonne ei uudessa elämäntilanteessa enää yhtä usein pääse? Tämä on pian todellisuutta, sillä olemme selvittäneet erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää virtuaalitodellisuutta tapahtumien tuomisessa ryhmäkotiin sekä ihmisten viemisessä erilaisille virtuaalimatkoille.

Seuraa Konnun sivuja, sillä kerromme pian lisää!