Hoivan laatu

Kontukotien toiminnan keskiössä on ikäihmisten hoivan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen

Asiakastyytyväisyyskysely

Kontukodin asukkaiden kokemus hoivasta on ollut aina hyvä ja haastavasta koronavuodesta huolimatta se oli myös vuonna 2020 hyvällä tasolla.

Vuonna 2020 asukkaiden arvio hoivasta asteikolla 1–5 oli Tampereen kaupungin asiakastyytyväisyyskyselyssä Toukolassa 4,38 ja Satamassa 4,15. Kyselyssä asukkaat kokivat elämänsä turvalliseksi ja mielekkääksi sekä palvelun hyväksi. Myös ruoasta annettiin hyvää palautetta.

Eniten kehitettävää löytyi arvostusta, osallisuutta ja vaikuttamista koskevissa kysymyksissä, joten osallisuutta esimerkiksi yhteisökokousten kautta tulee kehittää entisestään.

Kontukotien asukkaat ovat pääsääntöisesti muistisairaita, joten palautetta saadaan pääsääntöisesti suullisena ohjaajien ja asukkaiden kohtaamisissa sekä ryhmäkotien yhteisökokouksissa. Hoivakodeissa on myös palautelomakkeet, joilla asukkaat voivat antaa kirjallista palautetta. 

Yhteisökokoukset ovat tärkeä ja kiinteä osa Konnun ryhmäkotien toimintaa. Ne toimivat samalla palautteenantokanavina ja kehittämisfoorumeina, jossa asukkaiden ääni saadaan kuuluviin. Yhteisökokous on tapa päättää asioista, mutta se on myös yhteinen juttutuokio, jossa kaikki tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi.

Yhteisökokouksissa asukkaat ovat antaneet positiivista palautetta hoivasta ja henkilöstöstä sekä ruoasta ja erilaisista tapahtumista. Kehittämistoiveita on tullut ulkoilusta sekä erilaisista harrastuksista ja tapahtumista, joita on toivottu lisää. Lisäksi ruoka jakaa mielipiteitä ja esimerkiksi kalaa ja erilaisia toiveruokia on toivottu enemmän. Yhteisökokouksissa on kartoitettu myös asukkaiden unelmia, joita toteutetaan omahoitajien ja yhteistyökumppaneiden avustuksella.

Asukkailta kerätyn palautteen tarkoituksena on parantaa asukkaiden palvelukokemusta ja elämänlaatua. Asukkaat ovat pääsääntöisesti muistisairaita, jolloin heidän kokemustaan ja elämänlaatuaan voidaan arvioida itsearvioinnilla, ulkopuolisen tekemällä arvioinnilla ja havainnoinnilla. Itsearviointiin ja erilaisiin kyselyihin liittyy muistisairailla merkittäviä haasteita, joten havainnointia pidetään muistisairauksissa toimivana elämänlaadun arvioinnin menetelmänä.

Toteutamme tarvittaessa kontukodeissa Suomen muistiasiantuntijat ry:n Elo-D -havainnointimenetelmällä totutettuja arviointeja, joiden kautta voidaan arvioida asukkaiden elämänlaatua ja kehittää ryhmäkotien toimintaa saatujen tulosten pohjalta.

Omaistyytyväisyys

Vuoden 2020 omaistyytyväisyyskyselyssä saatiin ruusuja ja risuja. Omaisten nettosuositteluindeksi oli Toukolassa 74 ja Satamassa 72, joita voidaan pitää hyvinä tuloksina. Kiitosta saatiin henkilöstön ystävällisyydestä ja positiivisuudesta, asukkaiden toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä kodinomaisuudesta. Erityisesti mieltä ovat lämmittäneet omaisten palautteet hyvästä hoivasta, toimintakyvyn paranemisesta ja elämänilon löytymisestä.

Kuvaaja, jossa kontukotien asukkaiden omaisten nettosuositteluindeksi.

Risuja vastaavasti on tullut tiedonkulusta, viestinnästä, siisteydestä ja aktiviteettien vähyydestä. Omaistyytyväisyyskyselyjen tulokset on käyty läpi Kontukotien tiimeissä ja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan.

Vuosi 2020 oli monella tavalla haastava. Sitä värittivät ennen kaikkea koronasta kummunneet haasteet. Kontukotien kaikkia prosesseja ei saatu toimimaan halutulla tavalla ja näistä saatiin yksittäisiä palautteita mm. siisteyteen, virikkeiden ja ulkoilun määrään, asiakkaan kaatumiseen sekä Tampereen kaupungin hankkiman lääkäripalvelun konsultaatioon ja sairaalaan pääsyyn liittyen.

Vuonna 2020 yritys sai koko toiminta-aikansa ensimmäisen kantelun. Kontukoteja on useita ja toiminta sen verran isoa, että erilaisia haasteita tulee myös jatkossa. Keskeistä on, miten haasteet ratkaistaan ja toimintaa kehitetään. Toivomme palautetta matalalla kynnyksellä, jotta voimme tarttua epäkohtiin ja tehdä parhaamme. Tavoitteena on koti, jossa väki viihtyy ja sellainen koti rakennetaan yhdessä tehden ja keskustellen.

Kinestetiikka ja toimintakyvyn ylläpitäminen

Kontukotien arvoissa ja toiminnassa korostuvat ihmiskeskeisyys, asukkaiden toimintakyvyn vahvistaminen sekä ohjaajien työhyvinvointi ja jaksaminen.

Nämä kaikki tavoitteet toteutuvat myös kinestetiikan voimavaralähtöisessä toimintamallissa, joka on keskeinen osa kontukotien toimintaa. Konnun yhteisöstä löytyy kaksi omaa kinetetiikkakouluttajaa, joiden osaaminen on kaikkien kotien käytössä.

Kinestetiikka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Kontukodin asukkaat eivät ole passiivisia objekteja vaan aktiivisia toimijoita, jotka hahmottavat omaa olemistaan vahvasti liikkeen kautta. Ihminen ei muutu sosiaali- ja terveydenhuollossa elottomaksi materiaaliksi, jota siirretään, käännetään ja nostetaan, vaan on edelleen elävä, liikkuva, tunteva ja oppiva ihminen, jota tulee tukea ja avustaa tästä lähtökohdasta käsin.

Kinestetiikan toimintamallilla pyrimme parantamaan asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua sekä työntekijöiden jaksamista. Kinestetiikan avulla saadut tulokset ovat merkittäviä, ja ne ovat muuttaneet monen ajattelutapaa.

Kuvaaja, jossa kontukotien asukkaiden hoitoisuusluokitus suhteessa tehostetun palveluasumisen keskimääräisen asukkaan hoitoisuuteen.

Kontukotien asukkaiden hoitoisuus on ollut RAI-arviointijärjestelmän RUG-hoidontarveluokituksenmittarilla aina keskimäärin tehostetun palveluasumisen keskivertoasiakkaan hoitoisuutta pienempi ja henkilöstömitoitus siten henkilöstövoimavarojen tarpeen arviointitaulukon mitoitussuositusta korkeampi. Uskomme toimintakyvyn säilyvän Kontukotien toimintamallin ja kinestetiikan avulla.

Ikääntyneiden ravitsemuksesta huolehtiminen

Kontukodeilla on oma ateriapalvelu, joka syntyi halusta tarjota Kontukotien ikäihmisille hyvää ja laadukasta ruokaa. Samalla halusimme tarjota paikan, jossa kuka tahansa voi nauttia laadukkaista raaka-aineista valmistettua kotiruokaa – sellaista, jota voi syödä vaikka joka päivä.

Konnun keittiön ateriapalvelu mahdollistaa Kontukotien asukkaille maistuvan arjen ja toiveiden mukaisen ruoan. Lisäksi Nokian ja Hervannan ikäihmiset pääsevät nauttimaan Konnun keittiön tarjoiluista. Ravintolamme sijaitsevat ikäihmistenpalvelutalojen yhteydessä ja keskeisin tavoitteemme on mahdollistaa palvelutaloissa asuville ikäihmisille laadukas lounasravintola. Teemme toisinaan asukkaiden kanssa ravintolaretkiä omiin ravintoloihimme.

Haluamme varmistaa ikäihmisille laadukkaan ravitsemuksen ja ateriapalvelun, jonka vuoksi olemme hakeutuneet syyskuussa 2021 hoivakotiemme ateriapalvelun osalta portaat luomuun -ohjelmaan. Lisäämme ateriapalvelussa luomutuotteiden määrää ja tavoitteenamme on saavuttaa vuoden 2021 aikana porras 3, jonka saavuttamiseksi olemme ottaneet käyttöön 4 merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomutuotteina.

Ateriapalvelussa käyttämämme elintarvikkeet ovat pääsääntöisesti kotimaisia. Liha on kotimaista ja eläinperäisissä tuotteissa ei ole antibiootti tai lääkeainejäämiä. Kaikki raaka-aineet ja tuotteet ovat GMO vapaita eli ne eivät sisällä geenimuunneltuja organismeja. Liha, maito ja kananmunat ovat kotimaisia ja salmonellavapaalta alueelta. Käyttämämme kananmunat vapaan kanan munia. Ateriapalvelun ja lounasravintolan kalat ovat vastuullisesti kasvatettuja tai pyydettyjä.

Skip to content